• talyginsberg

ד"ר דניאל שרון וד"ר אוהד גרין זכו במלגת פולברייט לפוסט דוקטורנטים ישראלים


ד"ר דניאל שרון מהמחלקה לכימיה וד"ר אוהד גרין מביה"ס לעבודה סוציאלית, זכו במלגת פולברייט לפוסט דוקטורנטים ישראלים לשנת 2017-2018. רקטור האוניברסיטה, פרופ' מרים פאוסט בירכה את השניים ואמרה: "אנו מתכבדים וגאים מאוד בהצלחתכם ומאחלים לכם המשך הצטיינות בעבודתכם המדעית".

ד"ר דניאל שרון, בוגר ומוסמך של בר-אילן, כתב את עבודת הדוקטורט על מחקרים אלקטרוכימיים ואנליטיים של תמיסות אלקטרוליטיות על-מימיות עבור סוללות ליתיום-חמצן במחלקה לכימיה, בהנחיית פרופסור דורון אורבך.

ד"ר אוהד גרין מומחה לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן, עוסק בתנאי העסקתם של עובדים זרים בתחום הסיעוד בישראל. הוא בוחן את החשיפה לניצול ולתנאי העסקה בלתי נאותים של עובדי סיעוד ואת נכונותם לדווח על ניצול לגורמים פורמליים או בלתי פורמליים.

קרן פולברייט מעניקה מלגות לחוקרים בתר-דוקטורט, העומדים להתחיל בבצוע מחקרים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה במהלך השנה האקדמית 2017/2018. עמיתי המלגה נבחרים על פי אמות מידה שלהצטיינות אקדמית, פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי ולהגברת ההבנה ההדדית בין העמים. תכנית המענקים לחוקרי בתר-דוקטורט מנוהלת עבור מחלקת המדינה על ידי ה-Council for International Exchange of Scholars, ה-CIES.

קרן חינוך ארה”ב-ישראל (USIEF) נוסדה מתוקף אמנה שחתמו ביניהן ממשלות ארה”ב וישראל בשנת 1956. מטרת הקרן היא לקדם את היחסים ואת קשרי הגומלין בין העמים באמצעות חילופי ידע, חילופי אקדמאים ופעילות חינוכית. הקרן מבקשת לתרום לפיתוח הידע במוסדות להשכלה גבוהה הן בישראל והן בארה”ב. הקרן ממומנת על ידי שתי המדינות ומנוהלת על פי הנחיותיה של מועצת מנהלים.

#עבודהסוציאלית #המחלקהלכימיה #פרסים #דניאלשרון #אוהדגרין

40 views
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black YouTube Icon
  • BIU-16.jpg
צרו קשר

טלפון:​ ​03-5317848

מייל: Israel.Friends@biu.ac.il